سخنی با مسئولین صداوسیما (دایگان دلسوزتر از مادر)

سخنی با مسئولین صداوسیما (دایگان دلسوزتر از مادر)

” نظام رتبه بندی معلمان” یا شیر بی یال و دم و کوپال !

” نظام رتبه بندی معلمان” یا شیر بی یال و دم و کوپال !

پیام نوروزی مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهور

پیام نوروزی مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهور

«دلفان» شهری به قدمت هزاره قبل از میلاد+ تصاویر

«دلفان» شهری به قدمت هزاره قبل از میلاد+ تصاویر

نگذارید دشت حاصل خیز خاوه به زمین سوخته تبدیل

نگذارید دشت حاصل خیز خاوه به زمین سوخته تبدیل